Polityka Prywatności

Niniejszym informujemy Państwa, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Administrator Danych Osobowych

Top Sale Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul Grzybowskiej 87, kod pocztowy 00-844, NIP: 5272739383; Regon: 361858312, nr KRS: 0000564673, tel. 509 655 731,  e-mail: info@top-sale.com.pll jest administratorem Państwa danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem:
e-mail: iod@top-sale.com.pl
telefonicznie: (+48) 509 655 731,
drogą pocztową na adres siedziby.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cel przetwarzania i podstawa przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. Marketingowym, między innymi w zakresie dokonania zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy. Na podstawie Państwa zgody.
 2. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa  art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania/siedziby, nr NIP),
 2. Numer telefonu, e-mail.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w celu i dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących wykonywanie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane przechowujemy przez okres wykonywania obowiązków prawnych oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, np. przepisy podatkowe.
Dane osobowe uzyskana na podstawie zgody przechowywane są do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, gdy cofniecie Państwo zgodę na ich przetwarzanie.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:
Przysługuje Państwu prawo:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. Prawo do usunięcia danych. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
  Podstawa prawna: art. 17 RODO
 4. Prawo ograniczenia  przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych
 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, firmy archiwizujące dokumenty, operatorzy pocztowi, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może spowodować niemożliwość wykonania świadczenia przez Administratora.

Ciasteczka

Top Sale Sp. z o. o. oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem usług, wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Top Sale Sp. z o. o.zapisuje na dysku komputera użytkownika serwisu internetowego Top Sale Sp. z o. o., dzięki czemu użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym odwiedzeniu serwisu internetowego Top Sale Sp. z o. o.

Wykorzystywane są następujące typy plików cookies wewnętrznych:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są do:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  ◦ Google Analytics (Google Inc – USA),
  ◦ Facebook.com (Facebook Ireland – Irlandia).
Nie przegap niczego!
Zapisz się na nasz Newsletter :)

Top Sale Sp. z o.o. © 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.  Polityka Prywatności